A New Approach to Astrology
Advertisements
 
For your 1st psychic reading, get 10 min for only $5* +1 786 706 5257

Yin and Yang polarities: Yin dominant

The 12 zodiacal signs are divided into two groups, Yang and Yin, masculine and feminine, or active and passive. This is called the polarity. The group Yang contains the signs of Fire (Aries, Leo, Sagittarius) and Air (Gemini, Libra and Aquarius) and the Yin group the signs of Earth (Taurus, Virgo, Capricorn) and Water (Cancer, Scorpio, Pisces). The distribution of planets in the natal chart in these two groups creates a dominant polarity, Yin or Yang, which has its own interpretation.

Associated keywords for this dominant polarity could be for example: intuition, introspection, interior power.

All those celebrities have the Yin dominant:

2 3 4 5 6 Next Last
Shirley Eaton
Yin
100.00%
Todd Palin
Yin
100.00%
Paul W. S. Anderson
Yin
100.00%
Pebbles (singer)
Yin
100.00%
Kenny Smith
Yin
100.00%
Christian Liger
Yin
100.00%
Daiki Kamikawa
Yin
100.00%
Rosalie Cunningham
Yin
100.00%
James M. Kelly
Yin
100.00%
Rosie Perez
Yin
100.00%
Towa Tei
Yin
100.00%
Giovanni Segantini
Yin
100.00%
Mark Woodforde
Yin
100.00%
Marie Dubois
Yin
100.00%
Mac DeMarco
Yin
100.00%
Lee Janzen
Yin
100.00%
Johan Bruyneel
Yin
100.00%
Olivier Dall'Oglio
Yin
100.00%
Jeffrey Skoll
Yin
100.00%
Dragan Stojkovic
Yin
100.00%
Franklin Pierce Adams
Yin
100.00%
Anja Schüte
Yin
100.00%
Alessandra Bianchi
Yin
100.00%
Jacob-François Marola
Yin
100.00%
Pascal Demolon
Yin
100.00%
Jacques Duboin
Yin
100.00%
Mat Zo
Yin
100.00%
Raymond Ablack
Yin
100.00%
Ken Norman (basketball)
Yin
100.00%
Alison Redford
Yin
100.00%
Maxine Jones
Yin
100.00%
Khaled Hosseini
Yin
100.00%
Margaret O'Brien
Yin
100.00%
Eric Bernard
Yin
100.00%
Jack Armstrong
Yin
100.00%
Els Dottermans
Yin
100.00%
Jesper Parnevik
Yin
100.00%
Max Eitingon
Yin
100.00%
Riley Voelkel
Yin
100.00%
Victor Dubuisson
Yin
100.00%
Iamsu!
Yin
100.00%
Diane C. Chechik
Yin
100.00%
Lili Taylor
Yin
100.00%
Levi Henriksen
Yin
100.00%
John Phillips (musician)
Yin
100.00%
Genevieve Gazon
Yin
100.00%
Claire Nebout
Yin
100.00%
D.J. Caruso
Yin
100.00%
Eduard Fernández
Yin
100.00%
Eugène Brieux
Yin
100.00%
2 3 4 5 6 Next Last
Advertisements